top of page

Algemene voorwaarden

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds ons uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij HelpenDe Hond.
Door het aangaan van een opleiding, workshop, lezing, consult, coaching, privé- en/of groepsles of een andere dienst bij HelpenDe Hond verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement. (Laatste aanpassing: 17 juni 2022)

Artikel 1. Algemeen

 1. HelpenDe Hond verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  – de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  – de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  – het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen”;
  – de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  – het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.

 2. HelpenDe Hond benadert elke cursist of klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. HelpenDe Hond past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij HelpenDe Hond. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

 4. HelpenDe Hond behoudt zich het recht voor een herrieschopper of zwartpraters (cursist of klant) te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.

 5. HelpenDe Hond is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, opleiding of training.

 6. Gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen, evenals de naam en het concept HelpenDe Hond, zijn en blijven eigendom van HelpenDe Hond. Het copyright berust bij HelpenDe Hond. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van HelpenDe Hond. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 7. Parkeren kan enkel op de afgesproken plaatsen. Deze worden op voorhand mede gedeeld.

 8. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met Alessandra. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.

 9. Het terrein, de gebouwen en de lessen zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van Alessandra. Gelieve op tijd te komen voor uw afspraak. Indien u te vroeg bent, graag nog even wachten in de wagen.

 10. U dient uw hond vooraf uit te laten, langs de weg en niet tegen planten, banken, beelden,… te laten plassen bij HelpenDe Hond. Uitwerpselen dient u op te ruimen (binnen en buiten) en te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbak buiten. Ook sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Afval wordt gescheiden. Zo blijft het voor iedereen fijn.

 11. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

 12. HelpenDe Hond is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Gelieve dit wel even te melden op voorhand, zodat Alessandra eventuele bijkomende maatregelen kan treffen om u een aangenaam bezoek te bezorgen.

 13. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond HelpenDe Hond (gebouw, parking , trainingsterreinen…). Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.

 14. HelpenDe Hond is niet aansprakelijk voor gelede schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. HelpenDe Hond is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, dan wel van derden.

 15. HelpenDe Hond respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal HelpenDe Hond het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

 16. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.

 17. Wij behouden het recht om, bij bijkomende verrichtingen, een administratieve kost aan te rekenen van 50 euro.

 18. HelpenDe Hond is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, examen, consult of behandeling. We werken resultaat- en oplossingsgericht maar hebben geen resultaatsverbintenis.

 19. HelpenDe Hond oefent zelf geen dierengeneeskunde uit, als bepaald in de wet van 28 augustus 1991, doch vult dierengeneeskunde complementair aan en werkt samen met zij die dierengeneeskunde praktiseren. HelpenDe Hond vervangt geen dokter, therapeut voor mensen of een psycholoog. Wij werken wel complementair.

 20. De inhoud van onze opleidingen is niet bedoeld als voorschrift voor genezen van ziektes. De diagnose dient altijd te gebeuren door een gezondheidsprofessional. De cursussen zijn samengesteld om informatie te bieden en gebaseerd op inzichten en onderzoek. HelpenDe Hond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gezondheidsclaim daar wij geen commerciële mededelingen verspreiden conform de Europese verordering nr 1924/2006.

 21. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar het centraal nummer van HelpenDe Hond zijnde 0470/44.63.21. Daarbuiten zijn we ook bereikbaar via mail: helpendehond@outlook.com .

 22. Alle foto’s die genomen worden tijdens consulten of lessen mogen gebruikt worden door HelpenDe Hond voor marketingdoeleinden. Deze foto’s mogen dus op de website zowel als op sociale media gebruikt worden. Dit wordt steeds nog even nagevraagd bij de klanten. Indien zij wensen dat er bepaalde foto’s van hen of hun dier niet gebruikt worden, moeten zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden.
   

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Info over de opleidingen:
  De prijzen per cursus worden op de website vermeld. Deze bedragen dienen voor aanvang van de cursus betaald te worden of binnen de wettelijke betaaltermijn. Betalingen in delen zijn niet mogelijk.

 2. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door HelpenDe Hond bevestigd per e-mail. Uw inschrijving (via e-mail, website,…) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.

 3. Betaling cursussen en workshops:
  Door u in te schrijven voor een cursus of workshop verplicht u zich tot betaling van deze cursus of workshop binnen de gestelde betaaltermijn (standaard 14 dagen maar uitzonderingen mogelijk) die op uw factuur vermeld is.
  Alle prijzen voor cursussen zijn in euro, inclusief BTW.
  Indien u iets wenst te wijzigen aan uw inschrijving, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van HelpenDe Hond. U dient sowieso eerst uw oorspronkelijke factuur te voldoen.
  U betaalt per persoon die deelneemt (actief of passief toekijkend). Als u als ouder aan een workshop wil deelnemen die voor kinderen bestemd is, dient u zelf ook inschrijvingskosten te betalen.
  Bij vroegtijdige beëindiging van een opleiding, lezing of workshop is HelpenDe Hond niet gehouden aan restitutie van reeds betaalde geldsommen.

 4. Betaling diensten en consulten:
  Bij de afname van een dienst bij HelpenDe Hond verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
  De dienst of het consult dient op voorhand online of ter plaatse cash en volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs (indien gewenst).

 5. Wanbetaling:
  Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan HelpenDe Hond. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.

 6. Annulatie van uw kant – cursus/workshop:
  Annulaties worden enkel aanvaard per email. Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos.
  Indien de cursus/workshop binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particulieren.
  Indien de annulatie plaatsvindt tot en met 91 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 30% van het inschrijvingsgeld aangerekend.
  Indien de annulatie plaatsvindt vanaf 90 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld aangerekend
  Bij digitale cursussen on demand (op de website) hebt u onmiddellijk toegang tot het aangekocht materiaal en vervalt het herroepingsrecht. In het geval van ‘live’ online webinars gelden dezelfde voorwaarden dan bij onze normale cursussen en workshops.

 7. Annulatie van uw kant – diensten en consulten (opleidingen hebben een ander beleid)
  Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Indien u onmiddellijk online een nieuwe afspraak maakt, kan deze kost herleid worden tot een minimum van 30 euro. Annulaties worden enkel aanvaard per email (niet per sms, telefoon of sociale media). Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
  Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 24 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend. 24 uur voor aanvang ontvang je een herinneringsmail, je afspraak vergeten is hierdoor vrijwel onmogelijk.

 8. Bij een annulatie of wijziging van ons:
  HelpenDe Hond behoudt zich het recht, omwille van organisatorische redenen of overmacht een (deel van een) module te verplaatsen naar een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd, uit te stellen of online aan te bieden. Dit met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen. Mits het aanbieden van een alternatief binnen een termijn van 2 jaar. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld.
  Bij verplaatsing of wijziging van een volledige module heeft u de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 dagen, te tellen vanaf de verzendingsdatum van de email waarin de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien u niet reageert binnen deze termijn van 7 dagen, gaat u automatisch akkoord met de wijziging. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan u kiezen om deze cursus op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien u geen andere datum wenst, en dus annuleert, rekenen wij 30% annulatiekosten aan. Indien u akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, bent u alsnog gebonden aan annulatiekosten. Deze annulatiekosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdatum van de cursus (zoals vermeld op de factuur).
  Indien de specifieke cursus niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt u uw geld terug/creditnota zonder kost.
  Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.

 9. In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.

 10. Aantal deelnemers:
  Voor de fun hondenschool is er een maximum aantal deelnemers van 5 personen met telkens 1 hond.
   

Artikel 3. Huisregels hondenschool

 1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les aan de hand van het boekje van uw hond.

 2. U dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. U dient de polisnummer te weten bij eventuele problemen.

 3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij HelpenDe Hond, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van HelpenDe Hond.

 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren.

 5. Bij extreme weersomstandigheden(langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten. Indien een les geannuleerd wordt omwille van extreme weersomstandigheden wordt dit gemeld per mail en vermelden we dit ook via Instagram en/of Facebook.

 6. Bij de hondenschool/sport maken we gebruik van een beurtenkaart. Bij verlies van de beurtenkaart dient u een nieuwe aan te kopen.
   

Artikel 4. Aankoop diensten

 1. U kan diensten aankopen via de site, via mail of via telefoon. U betaalt onmiddellijk bij aankoop.

 2. Aangekochte diensten kunnen niet teruggenomen worden.

 3. Alle dienstverlening gebeurt na afspraak, daar wij enkel toegankelijk zijn na afspraak.

 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren.
   

Artikel 5. Externe lesgever en locatie

 1. Indien HelpenDe Hond de lesgever inhuurt blijven bovenstaande regels en algemene voorwaarden van kracht

 2. HelpenDe Hond doet de organisatie, en behoudt dus het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus gratis mee te volgen.

 3. Schade aan de locatie worden u doorgerekend.
   

Artikel 6. Klachten

 1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact. Indien een klant dit niet wenst hebben we een adequate klachtenprocedure.

 2. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij HelpenDe Hond per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

 3. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  – u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 dagen na indiening;
  – u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
  – de klacht zal binnen een termijn van 4 weken na indiening worden afgehandeld.
  – Als er langere tijd nodig om onderzoek te doen wordt u binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indictie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  – Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde (zie art.8, 5.). Hun uitspraak is bindend voor HelpenDe Hond. Eventuele consequenties worden door ons binnen 4 weken afgehandeld.

 4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

 5. Er is een beroepsmogelijkheid bij de belangenvereniging/beroepsinstantie KAHOT.

 6. Op alle geschillen met HelpenDe Hond is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank van West-Vlaanderen en vredegerecht Brugge, is de bevoegde rechtbank ter zake.

 7. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

 8. In geval van klachten over derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

 9. Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.

​​

bottom of page